ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ И НЕДВИЖНИ СТВАРИ

- Општина Пробишип -


 

Превземете го Упатството за користење.


 

 

Огласи

Зграда на стара бензинска пумпа на КП бр. 1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб зграда 1 влез 1 на приземје со намена Б4-6 други деловни простори во површина од 86 м2 евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип со утврдена пазарна вредност од 1.693.233,00 денари.