ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ И НЕДВИЖНИ СТВАРИ

- Општина Пробишип -


 

Превземете го Упатството за користење.


 

 

Огласи

Објава бр.14 за продажба на недвижни ствари во сопственост на Општина Пробиштип и избор на правно лице за откуп на отпадни метали по пат на електронско јавно наддавање