ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ И НЕДВИЖНИ СТВАРИ

- Општина Пробишип -


 

Превземете го Упатството за користење.


 

 

Огласи

1.Недвижен имот евидентиран во Имотен лист бр.233 за КО Лезово; 2.Недвижен имот евидентиран во Имотен лист бр. 376 за КО Добрево.