main_image
image
Совети:

Кликнете на сликата за да се зголеми

Притиснете ESC за излез

-На  КП бр.1725  во м.в ,, Село,, влез 1 на приземје  во површина од 69 м2

-На КП бр.1725  во м.в. ,, Село,,  влез 2 на приземје во површина од 15 м2

-На КП бр.1725  во  м.в.,,Село,, влез 3  на први кат  во површина од 2 м2  и

 -На КП бр.1725 во м.в. ,,Село,, влез 3  на први кат во површина од 65 м2

▼ Повеќе

Локација:
Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Деловен објект во с. Лесново

Предмет на електронското јавно наддавање согласно Одлуката на Советот на општина Пробиштип бр.26-320/21 од 26.03.2018 година, е имот во сопственост на општина Пробиштип деловен објект со намена за вршење на угостителска дејност, евидентиран во ИЛ 57 за КО Лесново во вкупна површина од 151 м2, во вредност од 1.982.207,00 денари


Оглас:
Документи за аукцијата: