main_image
image
Совети:

Кликнете на сликата за да се зголеми

Притиснете ESC за излез

Зграда на  стара бензинска пумпа  на КП бр. 1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб  зграда 1   влез 1  на приземје  со намена Б4-6 други деловни простори   во површина од 86 м2  евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип   со утврдена пазарна вредност од 1.693.233,00 денари.

▼ Повеќе

Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Објава бр.13

Зграда на стара бензинска пумпа на КП бр. 1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб зграда 1 влез 1 на приземје со намена Б4-6 други деловни простори во површина од 86 м2 евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип со утврдена пазарна вредност од 1.693.233,00 денари.


Оглас: