sort
Зграда на  стара бензинска пумпа
Зграда на стара бензинска пумпа
Цена: 1,693,233 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.08.2018 12:00:00

Зграда на  стара бензинска пумпа  на КП бр. 1017/1 на ул.„Миро Барага“ бб  зграда 1   влез 1  на приземје  со намена Б4-6 други деловни простори   во површина од 86 м2  евидентирана во Имотен лист 4748 за КО Пробиштип   со утврдена пазарна вредност од 1.693.233,00 денари.