sort
Недвижен имот  во Лезово
Недвижен имот во Лезово
Цена: 756,696 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 12:00:00

1.              Недвижен имот евидентиран во Имотен лист бр.233 за КО Лезово-                 КП бр. 612 за КО Лезово градежно земјиште    со вкупна овршина од 1404 м2-                 КП бр. 612 за КО Лезово земјиште под зграда    со вкупна овршина од 240 м2-                 КП бр. 612 за КО Лезово зграда 1, намена на зграда В1-1, влез 1, кат ПО  со вкупна овршина од 18 м2-                 КП бр. 612 за КО Лезово зграда 1, намена на зграда В1-1, влез 1, кат ПР  со вкупна овршина од 1240 м2,со утврдена пазарна вредност од   756.696,00 денари. 

Недвижен имот во Добрево
Недвижен имот во Добрево
Цена: 1,193,080 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 13:00:00

Недвижен имот евидентиран во Имотен лист бр. 376 за КО Добрево -                 КП бр. 1741 за КО Добрево зграда 2, намена на зграда Ф3, влез 1, кат ПР со вкупна површина од 183 м2-                 КП бр. 1741 за КО Добрево зграда 2, намена на зграда Ф3, влез 1, кат К1 со вкупна површина од 208 м2Со утврдена пазарна вредност од   1.193.080 денари