Услови за учество на јавно наддавање за странски физички и правни лица


Регистрација

 

Регистрацијата се врши од страна на администраторите, после вашето испраќање на потполната документација потебна за процесот на аукцијата, по што добивата известување на вашата емаил адреса дека сте регистрирани и потребно е да го активирате ваѓиот акаунт и да изберете лозинка па потоа можете да наддавате за избраниот објект.

 

Депозит 

 

За да учествувате на аукцијата за која сте се пријавиле потребно е да уплатите депозит со кој го гарантирате вашето учество. Според член 5 од законот за ЗАКОН ЗА ПРОДАЖБА И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ДЕЛОВНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА се депонира на депозитната сметка на Министерството за Транспорт и Врски во висина од 2% до 5% од вкупната почетна цена за продажба, односно за закуп.
 

Наддавање

 

Процесот на наддавање претставува натпревар помеѓу повеќе наддавачи коишто сакаат да го купат истиот објект. Со понудување на највисока цена Вие сте потенциалниот купувач на објектот од аукцијата.

 

Рок за уплата на најповолната понуда

 


 

Рок за враќање на уплатениот депозит

 

 

 

 

Обврска за исплата на данокот на промет

 

 

 

Обврска за трошоци за солемнизација на договорот

 

 

 

 

Право на приговор